Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies (czytaj więcej). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Weź kredyt gotówkowy i miej z górki

 • REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TRANSFERBOARDSHOP.PL
 •  

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TRANSFERBOARDSHOP.PL

   

  §1. DEFINICJE I AKRONIMY Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

   

  CHECK-BOX - przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można zaznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej

  COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

  DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28) KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

  KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

  KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

  KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, śledzenie historii zamówień oraz opiniowanie produktów dostępnych w sklepie

  KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy

  OTRZYMANIE TOWARU – oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

  PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  PRAWO PRZEWOZOWE – oznacza ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)

  PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

  PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

  REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę

  REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy

  REKLAMACJA USŁUGI – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę SKLEP - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.transferboardshop.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość

  SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza Stanisława Borcucha, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TRANSFER STANISŁAW BORCUCH z siedzibą we Wrocławiu przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 74 lok. 31 (kod pocztowy: 50-020 Wrocław), posługującego się numerem NIP 5832541111, REGON 193056657, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki

  TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis

  USŁUGA – oznacza działanie, inne niż sprzedaż towaru, podejmowane przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

  USŁUGA ELEKTRONICZNA (ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ) - usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne - Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm. (sprzedaż towaru nie jest usługą, a w szczególności nie jest usługą elektroniczną)

  USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

  USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

  UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.transferboardshop.pl

   

  §2. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

   

  1. Sklep www.transferboardshop.pl zajmuje się handlem deskorolkami, deskami snowboardowymi oraz odzieżą, z wykorzystaniem internetu.

  2. Właścicielem sklepu internetowego jest Sprzedawca, którego szczegółowe dane zostały wskazane powyżej w §1. Sprzedawca wraz z całym zespołem sklepu www.transferboardshop.pl zaprasza Was, Drodzy Użytkownicy, do robienia zakupów. Nie będziecie żałować ani jednej wydanej złotówki :)!

  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:

  a) połączenie z siecią internet,

  b) minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli, c) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3, d) włączona obsługa JavaScript oraz cookies, e) czynna skrzynka poczty elektronicznej.

  4. Klientami sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.

  5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.transferboardshop.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

  6. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

  7. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.transferboardshop.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

  8. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:

  a) za pomocą formularza zamówienia (tylko w przypadku, gdy zamówienie składane jest po raz pierwszy),

  b) za pomocą konta w sklepie (w tym wypadku przy składaniu zamówienia nie jest konieczne powtórne wypełnianie formularza zawierającego dane osobowe),

  c) telefonicznie.

  9. W celu złożenia zamówienia za pomocą konta w sklepie internetowym bądź za pomocą formularza zamówienia, Użytkownik powinien: wybrać preferowany przez siebie towar; kliknąć na pole z napisem „Dodaj do koszyka”, umieszczając w ten sposób produkt w wirtualnym koszyku; przejść, za pomocą kliknięcia w znak koszyka, do podstrony zawierającej rubryki dotyczące danych osobowych Użytkownika oraz opcji dostawy i płatności; uzupełnić bądź sprawdzić dane osobowe oraz wybrać preferowane opcje; po zapoznaniu się z Regulaminem, zaznaczyć check-boxa przy oświadczeniu o akceptacji Regulaminu (oświadczenie o akceptacji Regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia Regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy); przekazać treść zamówienia Sprzedawcy klikając na pole z napisem „Potwierdzam zamówienie”.

  10. Przyjęcie do realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia (a tym samym zawarcie umowy sprzedaży), następuje w momencie wysłania przez Sprzedawcę do Użytkownika wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zamówienia.

  11. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne przy składaniu zamówienia, są następujące:

  a) imię,

  b) nazwisko,

  c) adres,

  d) nazwa ulicy,

  e) państwo,

  f) nr domu/mieszkania,

  g) kod pocztowy,

  h) miasto,

  i) adres e-mail,

  j) nr telefonu komórkowego dla kuriera.

  12. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza danych, należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie na nr 601 510 725 bądź drogą mailową na adres poczty elektronicznej: sklep@transferboardshop.pl

  13. Drogi Użytkowniku! W przypadku sprzedaży promocyjnej bądź wyprzedaży liczba towarów jest ograniczona. Pracownicy sklepu proszą Cię, żebyś o tym pamiętał. Przy tego typu sprzedaży realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na towary, aż do wyczerpania się ich zapasów.


  §3. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

   

  1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.

  2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na na umożliwianiu korzystania z konta w sklepie internetowym.

  3. W celu utworzenia konta w sklepie, należy złożyć zamówienie (w takim wypadku system sklepu tworzy konto automatycznie) albo kliknąć na pole z napisem „Zarejestruj się”, a następnie, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, kliknąć na pole z napisem „Kontynuuj”.

  4. Dane osobowe, które należy podać przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego są następujące:

  a) imię,

  b) nazwisko,

  c) państwo,

  d) ulica,

  e) nr domu/lokalu,

  f) kod pocztowy,

  g) miasto,

  h) adres e-mail,

  i) nr telefonu,

  j) hasło,

  k) nr NIP oraz nazwa firmy (w przypadku Użytkownika będącego Przedsiębiorcą).

  5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym www.transferboardshop.pl zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Użytkownika od Usługodawcy wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie założenia konta w sklepie (nadanej po wypełnieniu i zatwierdzeniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego poprzez kliknięcie na pole z napisem „Zarejestruj się” albo po złożeniu przez Użytkownika pierwszego zamówienia w sklepie). Umowa, o której mówi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieokreślony.

  6. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

   

  §4. PŁATNOŚĆ, CZAS REALIZACJI I DOSTAWA

   

  1. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  a) gotówką bądź kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu;

  b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

  c) gotówką przy odbiorze towaru od kuriera.

  2. Drogi Użytkowniku! Sprzedawca informuje, że rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bank ING Bank Śląski pod numerem 07 1050 1575 1000 0091 3377 3177.

  3. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej „Patron Service” (zawodowo zajmującej się transportem drogowym towarów).

  4. Drogi Kupujący! Sprzedawca informuje Cię, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, zgodnie z Prawem przewozowym masz prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy nie sporządzi on protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli otrzymasz protokół szkody, Sprzedawca prosi Cię o zachowanie tego dokumentu, bo może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Ciebie reklamacji.

  5. Koszty sposobów dostawy dostępnych do wyboru w sklepie są następujące:

  a) firma kurierska „Patron Service” przy płatności przelewem – 12 zł,

  b) firma kurierska „Patron Service” w przypadku płatności przy odbiorze przesyłki – 17 zł.

  6. Towar dostarczany jest Kupującemu niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

   

  §5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY, ZWROT TOWARU

   

  1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jednak istnieją wyjątkowe sytuacje, w których odstąpienie bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość przez Kupującego będącego Konsumentem jest wykluczone. Sytuacje te są wymienione w ust. 8 niniejszego paragrafu w związku z treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

  2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres sklep@transferboardshop.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy. Drogi Konsumencie! Pamiętaj, że oświadczenie to możesz złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia ten wzór formularza tutaj. W zależności od Twojego wyboru ustawowy formularz możesz przesłać zarówno pocztą elektroniczną (jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym).

  3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany w §1 adres jego siedziby.

  4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. FORMULARZ ZWROTU TOWARU

  5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

  6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  7. Sprzedawca informuje, iż nie świadczy usług wymienionych w art. 38 punktach 1, 2, 7, 8, 11, 13 ustawy o prawach konsumenta.

  8. Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  g) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

  9. Konsumencie, Sprzedawca uprzejmie Cię prosi, o ile nie stanowi to dla Ciebie uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu albo do odsyłanego towaru paragonu lub faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu pieniędzy należnych Tobie tytułem odstąpienia od umowy.

   

  §6. WYMIANA TOWARU

   

  1. Kupujący ma możliwość wymiany zakupionego towaru, bez podania przyczyny, na inny o tej samej cenie albo, za odpowiednią dopłatą, o cenie wyższej. Jako dopłatę odpowiednią należy rozumieć różnicę pomiędzy ceną towaru droższego a ceną towaru tańszego. Wymiana towaru może nastąpić w ciągu 7 dni od otrzymania towaru przez Kupującego, jednakże pod warunkiem, że wymieniany towar znajduje się w stanie niezmienionym.

  2. W celu dokonania wymiany, towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedawcy. Niezbędne jest także wskazanie przez Wymieniającego towaru, który chce otrzymać w zamian za towar odesłany, co Wymieniający uczynić może drogą mailową (wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej: sklep@transferboardshop.pl) bądź w tradycyjnej formie pisemnej (załączając list do wymienianego towaru).

  3. Konsumencie, Sprzedawca uprzejmie Cię prosi, o ile nie stanowi to dla Ciebie uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu albo do odsyłanego towaru paragonu lub faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia procedury wymiany.

   

  §7. REKLAMACJE TOWARÓW ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

   

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru, sprzedanego 25 grudnia 2014 r. bądź po 25 grudnia 2014 r., w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).

  2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży zawartą przed dniem 25 grudnia 2014 r. w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.). Wynika to z art. 51 ustawy o prawach konsumenta.

  3. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 601 510 725, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: sklep@transferboardshop.pl).

  4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres siedziby Sprzedawcy, określony w §1 niniejszego regulaminu wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

  5. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej przez Konsumenta reklamacji dotyczącej towaru niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

  6. Konsument może składać reklamacje dotyczące towarów przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

  7. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.

  8. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy jest wyłączona.

  9. Konsumencie, Sprzedawca uprzejmie Cię prosi, o ile nie stanowi to dla Ciebie uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu albo do odsyłanego towaru paragonu lub faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej towaru.

  10. Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.

  11. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawcy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi bądź innych przepisów prawa polskiego.

  12. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: sklep@transferboardshop.pl) bądź w tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy).

  13. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

   

  §8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA COOKIES

   

  1. Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie.

  2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne.

  3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę/Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego.

  4. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

  5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie.

  6. Sprzedawca/Usługodawca posługuje się za zgodą Użytkownika plikami cookies o charakterze sesyjnym i funkcjonalnym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej www.transferboardshop.pl do potrzeb Użytkownika.

  7. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności sklepu internetowego, a w szczególności uniemożliwia rejestrację (założenie konta w sklepie).

   

  §9. INNE POSTANOWIENIA

   

  1. Kochani! Nie zapominajcie, że zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

  2. Drodzy Klienci! Pamiętajcie, że sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

  3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.

  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

  5. Drogi Użytkowniku! Jesteśmy sklepem prokonsumenckim! Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

  6. Drodzy Przyjaciele! Jesteśmy wobec Was w pełni uczciwi! W związku z tym, zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.

  7. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

  8. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

  9. Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://www.transferboardshop.pl/content/2-regulamin-sklepu-transfer-boardshop i dokonanie wydruku albo zapisanie pliku html z regulaminem na dysku twardym komputera.

  10. Niniejszy tekst jednolity Regulaminu obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

  Facebook

  Kontakt

  Zapraszamy do sklepu stacjonarnego.

  Godziny otwarcia:

  pon. - pt. 11:00 - 18:00

  sob. 11:00 - 16:00

  Adres: ul. Świętego Judy Tadeusza 120, 52-116 Wrocław - Iwiny
  Telefon:  601 510 725
  Email: sklep@transferboardshop.pl


  Wyświetl większą mapę